Vitalis Centrum voor Gezondheid
Dotterbloem 11
2408 LA Alphen aan den Rijn
071-5897657
info@praktijkvanschie.nl

Kosten & Vergoedingen

De behandeling wordt door de ziektekostenverzekeraars vanuit de basiszorg (Natura- of Restitutie-polis) vergoed. Aanvullende verzekeringen spelen geen rol in de GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient uw huisarts een verwijsbrief voor ‘Specialistische GGZ’ te hebben meegegeven.

Behandelkosten worden gedeclareerd via de zogenaamde DBC-systematiek (Diagnose Behandel Combinaties). De diagnose en alle activiteiten die in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden, vormen samen een DBC. De activiteiten worden geregistreerd in directe tijd (gesprekken, telefoon en email) en indirecte tijd (inschrijving, registratie en administratie, brieven, overleg met collega's, enz.) en gedeclareerd middels een afgesloten DBC. Dat gebeurt bij afsluiting van de behandeling of tenminste na een jaar.

De tarieven van de DBC's worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (zie 'LINKS').

Zonder contracten

Sinds 2018 sluit ik geen contracten meer af met verzekeraars. Ze bevatten steeds weer andere bizarre of onredelijke eisen. Een omzetplafond dwong mij al halverwege het jaar patiënten te weigeren op straffe van 3 jaar later omzet terug betalen. Het is niet nuttig alles op te sommen, maar op een zeker moment had ik het wel gehad. Net als vele collega's heb ik er voor gekozen de praktijkvoering, mijn professionele autonomie en voldoening in mijn werk te beschermen. Hopelijk heeft u daar begrip voor.

Bovenstaande betekent concreet voor u dat een behandeling bij afsluiting aan u zelf zal worden gedeclareerd. Door de nota direct bij uw verzekeraar in te dienen hoeft u meestal niet voor te schieten. Veelal betalen verzekeraars snel, binnen 2 weken.
Het eigen risico van maximaal € 385,- in een jaar heeft u altijd en staat los van uw polis keuze. Maar wat u vergoed krijgt is afhankelijk van het feit of u een Natura-polis of een Restitutie-polis heeft.

Natura-polis
Deze polis geeft een beperkte vrije zorg-keuze.
Tevens vergoeden verzekeraars over het algemeen maar 75% van het door henzelf vastgestelde 'marktconforme tarief'. Een deel komt dus voor eigen rekening. Bij een gemiddelde behandeling zo'n 400 - 800 euro. Vraagt u dus goed na bij uw verzekeraar, liefst schriftelijk, welk percentage wordt vergoed en van welk tarief (NZA of marktconform). Websites zijn vaak zeer onduidelijk. Recent zijn de verzekeraars in hoger beroep in het ongelijk gesteld door de rechter in een bodemprocedure van De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze. Indien verzekeraars niet in cassatie gaan is het vermoedelijk mogelijk om het niet vergoedde deel terug te claimen. Zie hiervoor onderaan in het bericht van Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze

Restitutie-polis
Deze polis is slechts een paar euro duurder (soms zelfs goedkoper) dan de Natura-polis. U krijgt daarvoor een vrije zorg-keuze (zorgverlener of ziekenhuis) én u bent niet afhankelijk van contracten tussen uw behandelaar en verzekeraar. De declaratie wordt bij een volledige Restitutie-polis voor 100% vergoed (niet bij een Combinatie polis!).
Restitutie polissen 2021

Coaching

Voor coaching is geen verwijzing nodig. De kosten worden niet vergoed door uw verzekeraar.
Het tarief is € 150,- inclusief per sessie van een uur.